Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?
Uw winkelwagen is leeg!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN


Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
tweewieler: alle soorten fietsen, bromfietsen en scooters;
de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor.
de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt
de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt.
 
de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige
of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als werkzaamheden;
de reparateur: degene die met betrekking tot een tweewieler en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert
of doet uitvoeren.
de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
de garantie: a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op nieuwe tweewielers, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt.

KOOP EN VERKOOP

ARTIKEL 1 - De aanbieding
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is- indien een termijn voor
aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding is slechts geldig
indien deze door de koper binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de
koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het
aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, onder het voorbehoud dat de tweewieler onverkocht is gebleven.

ARTIKEL 2 - De overeenkomst
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient
een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst
maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

ARTIKEL 3 - De inhoud van de overeenkomst
In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
- de omschrijving van de te kopen tweewieler met eventuele toebehoren;
- de prijs van de tweewieler op het moment van de koop en verkoop,
- de vermoedelijke of de uitdrukkelijk vaste leveringsdatum;
- een verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt
(zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde);
- de wijze van betaling.

ARTIKEL 4 - Prijswijzigingen/stijgingen
1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast
overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte tweewielers te allen tijde doorberekend.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1, mogen naast de hiervoor genoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als
gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van
tweewielers worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden
ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding
dient binnen veertien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

ARTIKEL 5 - De overschrijding van de leveringstermijn
1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de tweewieler kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke
stellen. Indien de verkoper binnen een termijn van drie weken de tweewieler nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht
de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij voorkeur per brief ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog
binnen de gestelde termijn van drie weken de verkochte zaak aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet
worden doorberekend.
2. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan
de koper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn van de
tweewieler heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst per brief ontbonden
te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel
koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste
termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding
drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te
kunnen leveren.
4. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide
partijen bevoegd per direct de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 6 - Annulering
De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden,
binnen acht dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst, maar niet nadat de levering heeft plaatsgevonden. De koper
is gehouden om binnen tien dagen na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt, te
vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15 % van de koopprijs van de geannuleerde tweewieler, tenzij partijen bij het sluiten
van de overeenkomst een lager percentage overeenkomen.
Indien de koper na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee
te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de
annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 15 van deze
voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.
De bevoegdheid tot annulering vervalt indien de koper een tweewieler in het kader van de overeenkomst van koop en verkoop
van een nieuwe of gebruikte tweewieler (dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor) bij wege van inkoop aan de
verkoper verkoopt, indien de in te kopen tweewieler door de koper aan de verkoper is geleverd.

ARTIKEL 7 - Eigendomsvoorbehoud
De geleverde tweewieler blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is
verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.
Zolang de tweewieler niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de eventueel wettelijk voorgeschreven
verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de tweewieler, alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies
(cascodekking) af te sluiten.
De koper is voorts verplicht de geleverde tweewieler voor zijn rekening te doen onderhouden.
De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de tweewieler gehouden zijn.
Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in
verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

ARTIKEL 8 - Het risico van de tweewieler
De tweewieler is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen
tweewieler wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden en de
tweewieler in zijn geheel is betaald. Deze betaling kan geschieden middels verrekening met de koopprijs van de aangeschafte
tweewieler. Tot dat tijdstip is de te kopen tweewieler voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn
rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die
schade als gevolg van het voorzover van toepassing niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.
REPARATIE EN ONDERHOUD

ARTIKEL 9 - Prijsopgave en termijn
De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden,
alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opdracht wordt bij voorkeur schriftelijk
of electronisch vastgelegd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een
vaste prijs en/of termijn overeenkomen.
Indien het reparatiebedrag van een fiets het bedrag van € 20,- overstijgt en tevens met meer dan 20% wordt overschreden of
dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te
bespreken.
Indien het reparatiebedrag van andere tweewielers dan fietsen het bedrag van € 50,- overstijgt en de bij benadering opgegeven
prijs tevens:
- bij reparatiebedragen tussen € 50,- en € 150,- met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden; of
bij reparatiebedragen vanaf € 150,- met meer dan 10 % wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de
reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.
De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken,
onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.
Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever
onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een
vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de
reparateur.

ARTIKEL 10 - De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

ARTIKEL 11 - Retentierecht
De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de tweewieler, indien en voor zolang als:
- de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet;
- de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde tweewieler niet of niet in
zijn geheel voldoet;
- de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet
geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig
is gemaakt bij de daartoe bevoegde rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever
voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.

GARANTIE
ARTIKEL 12 - Garantie
Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 13 en 14 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge
Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever, niet handelend
in de uitoefening van een beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.

ARTIKEL 13 - Garantie op tweewielers
1. Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q.
importeur wordt verstrekt en de wettelijke rechten zoals genoemd in artikel 12.
2. Op gebruikte tweewielers verleent de verkoper tenzijn anders overeengekomen geen garantie.

ARTIKEL 14 - Reparatie en onderhoudsgarantie
1. De reparateur garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van alle
fietsen, bromfietsen en scooters en daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden te bepalen vanaf het
tijdstip dat de tweewieler weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze
en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet
onder garantie valt ten eerste slijtage (bv. aan banden, tandwielen), ten tweede defecten vanwege verkeerd onderhoud, zoals
onderhoud dat niet conform fabrikant-voorschriften was. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden
niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de
door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt
echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door de opdrachtgever aan de hand van
de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.
Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de andere reparateur eveneens lid van Biretco B.V. te zijn.

ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 15 - Betaling
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden bij het afleveren van zaken
respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.
2. Indien desondanks niet contant wordt betaald en er niet uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen
dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen
moment niet plaatsvindt, dan is verkoper/reparateur gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te
brengen, zulks te rekenen één maand na het overeengekomen moment van (contante) betaling. Hierbij wordt het resterende
gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze
verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door ons uitstel van betaling is
verleend, zonder dat daarmee de verplichting tot contante betaling c.q. betaling per het overeengekomen tijdstip komt te
vervallen.
3. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is de verkoper/reparateur
gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de
buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper/reparateur in rekening worden gebracht
door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde
bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag, tenzij koper aannemelijk
maakt dat de verkoper minder schade lijdt.
4. Indien na uitvoering van de verkoper/reparateur opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever
het betreffende object niet binnen twee weken na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, is reparateur gerechtigd om stallingskosten
c.q. opslagkosten in rekening te brengen conform het in het bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief.
5. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatieopdracht
uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever op
enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

ARTIKEL 16 - Afwijkingen
Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig
indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

ARTIKEL 17 - Verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst worden door verkoper/reparateur
verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/reparateur: de
overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever optimale
service verlenen, voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve
van direct mailing wordt het eventueel door koper/opdrachtgever bij verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.

ARTIKEL 18 - Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand
1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de Ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de
Consument de volgende informatie verstrekken:
a. de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer;
b. de belangrijkste kenmerken van de Producten;
c. de prijs, inclusief BTW, van de Producten;
d. de eventuele kosten van aflevering;
e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;
f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op de Overeenkomst op afstand;
g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.
2. In aanvulling op de artikelen 1 en 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstand ontbinden, zolang de ontvangst van
een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer.
3. De Ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de
Consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de Consument het recht de
Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de Ondernemer niet kan worden
toegerekend. De Consument en de Ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.
4. De Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op afstand van toepassing is, gedurende 7 werkdagen
het recht de Overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
5. Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet de Ondernemer de Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte
stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele rechten op
schadevergoeding. Wanneer de Consument en de Ondernemer zijn overeengekomen dat een Product van gelijke kwaliteit en
prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden
12
voor rekening van de Ondernemer. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de Consument gebruik maakt van de
ontbinding tijdens de bedenktijd. De Ondernemer dient de Consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de
hoogte te stellen.
6. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de Ondernemer aan de Consument de volgende gegevens:
a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel;
b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de Overeenkomst op afstand en de
eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de bedenktijd van 7 werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:
i. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de Consument ter beschikking kunnen staan;
ii. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending en afleverkosten voor rekening van
de Consument komen;
iii. de informatie over de ontbinding van de lening indien de Consument de koopsom financiert met een lening bij de
Ondernemer of bij een derde op grond van een Overeenkomst tussen de Ondernemer en die derde.
iv. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer;
v. de gegevens omtrent de eventuele garantie en after sales service;
vi. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar dan wel
een onbepaalde duur.
7. Wanneer de Ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt,
bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal 3 maanden en 7 werkdagen. Wanneer de Ondernemer in die 3 maanden
alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 7 werkdagen
te lopen.
8. Retour zenden is voor rekening en risico van de Consument. De Ondernemer mag bij de ontbinding van de Overeenkomst
geen andere kosten in rekening brengen.